Privacy Policy

Privacy verklaring AltFin B.V. en NL SME Debt Funding Structure I B.V. (24 augustus 2023)

Deze privacy verklaring is bedoeld om u duidelijkheid te verschaffen over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we dit doen en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke 

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens handelen AltFin B.V. en haar dochteronderneming NL SME Debt Funding Structure gezamenlijk als verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid delen voor het vaststellen van de doeleinden en de middelen van de gegevensverwerking.  

Van wie verwerken wij de persoonsgegevens?

Investeerders

MKB-ondernemers

Marktcontacten, adviseurs, toeleveranciers

Welke persoonsgegevens?

Welke Gegevens Worden Verwerkt:

  • Identificatiegegevens (naam, geboortedatum, geslacht)
  • Kopie identiteitsbewijs
  • Contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres)
  • Financiële gegevens (inkomen, uitgaven, schulden)
  • Werkgegevens (cv)
  • UBO-gegevens (indien van toepassing)
  • PEP-status (indien van toepassing)

Met welk doel?

Beoordeling van kredietwaardigheid: We verwerken uw identificatie- en financiële gegevens om uw kredietwaardigheid te beoordelen en te beslissen over de goedkeuring van kredietverzoeken. Dit stelt ons in staat om verantwoorde kredietbeslissingen te nemen en financiële risico’s te beheren.

Uitvoering van kredietovereenkomst: De verstrekte gegevens worden gebruikt om de uitvoering van de kredietovereenkomst mogelijk te maken. Dit omvat het beheren van uw kredietrekening, het verwerken van betalingen en het verstrekken van relevante informatie met betrekking tot uw kredietproducten.

Naleving van Wettelijke Verplichtingen: In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zijn we verplicht om bepaalde gegevens te verwerken om te voldoen aan anti-witwaspraktijken, know-your-customer (KYC) vereisten en andere financiële regelgeving.

Klantenservice en Communicatie: We gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren met betrekking tot uw kredietproducten, accountinformatie, transacties en eventuele wijzigingen in onze dienstverlening. Dit omvat ook het beantwoorden van uw vragen en het verstrekken van ondersteuning.

Verbetering van Dienstverlening: Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in de behoeften en voorkeuren van onze klanten. Dit stelt ons in staat om onze diensten te verbeteren, aan te passen en te personaliseren om beter aan uw verwachtingen te voldoen.

Marketing en Aanbiedingen: Met uw toestemming kunnen we u marketingmateriaal sturen over onze producten, diensten en speciale aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. U kunt te allen tijde uw voorkeuren voor dergelijke communicatie aanpassen.

Op welke rechtsgrond?

De volgende rechtsgronden vormen de basis voor onze gegevensverwerking:

Uitvoering van de (krediet)overeenkomst: In veel gevallen is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons aangaat uit te voeren. Dit omvat het beoordelen van uw kredietwaardigheid, het verstrekken en beheren van kredietproducten en het uitvoeren van transacties volgens de overeenkomst.

Wettelijke Plicht Wij zijn onderhevig aan wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Dit kan vereisen dat we bepaalde gegevens verzamelen en verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het identificeren van klanten en het melden van verdachte transacties.

Gerechtvaardigd Belang: We kunnen bepaalde gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, waarbij we een zorgvuldige afweging maken tussen onze belangen en de impact op uw privacy. Dit omvat situaties waarin we risico’s beheren, fraude voorkomen, onze diensten verbeteren en onze bedrijfsactiviteiten veilig en compliant houden.

Hoewel toestemming niet altijd noodzakelijk is, streven we ernaar om uw privacy te waarborgen en te respecteren. Indien toestemming wel vereist is voor specifieke verwerkingen, zullen we dit duidelijk aangeven en uw toestemming op de juiste wijze verkrijgen

Technische en Organisatorische maatregelen

AltFin B.V. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo tekenen medewerkers een geheimhoudingsverklaring en kunnen alleen diegene die daadwerkelijk de gegevens in hun werk nodig hebben de gegevens inzien dan wel gebruiken. 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Wij werken samen met andere partijen ten behoeve van onze dienstverlening.

Daarom sluiten wij verwerkersovereenkomsten met partijen die diensten aan ons leveren en daarbij uw persoonsgegevens moeten gebruiken. In de overeenkomst verplichten wij hun om met evenveel zorg om te gaan met uw gegevens als AltFin B.V. Verder bepalen wij in die overeenkomst voor welk doel de gegevens mogen worden gebruikt en onder welke voorwaarden. We gaan geen relaties aan met partijen die niet goed omgaan met persoonsgegevens. Waar nodig voeren wij een risicoanalyse uit om te controleren of een andere partij goed omgaat met jouw persoonsgegevens.

In sommige gevallen zijn wij verplicht om gegevens te delen, bijvoorbeeld in het geval dat een toezichthouder daarom vraagt. Wij zijn dan wettelijk verplicht om op verzoek gegevens te verstrekken.

AltFin B.V. werkt samen met verschillende tussenpersonen. Als u een lening bij ons heeft, bestaat de mogelijkheid dat u al eerder gegevens heeft verstrekt aan een van deze tussenpersonen. Het is belangrijk op te merken dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. Voor verdere details over hoe deze partij met uw gegevens omgaat, adviseren we u rechtstreeks contact met hen op te nemen.

We werken in principe alleen met partijen binnen Nederland of de Europese Economische Ruimte (EER). Als gegevens buiten de EER worden gedeeld zal, indien noodzakelijk, een risicoanalyse worden uitgevoerd en zullen er passende maatregelen genomen worden om te waarborgen dat uw persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Bijvoorbeeld door het overeenkomen van aanvullende contractbepalingen en aanvullende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent geen vaste voorschriften met betrekking tot hoe lang persoonsgegevens bewaard mogen worden. De bewaartermijn kan variëren afhankelijk van de specifieke situatie en de wettelijke vereisten.

Hier volgen enkele richtlijnen met betrekking tot onze bewaartermijnen:

Aanvraag voor een Leningsaanvraag zonder afsluiting: Indien u een aanvraag heeft ingediend voor een lening, die niet leidt tot een kredietovereenkomst, zullen we uw gegevens verwijderen binnen 1 jaar na het besluit (van welke partij dan ook) om geen overeenkomst aan te gaan.  Dit stelt ons in staat om uw gegevens te verwijderen wanneer ze niet langer relevant zijn.

In het geval van een kredietovereenkomst tot stand komt, bewaren we over het algemeen uw persoonsgegevens nog 7 jaar na het einde van de kredietovereenkomst. Dit stelt ons in staat om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, waaronder financiële rapportage en auditvereisten.

Automatische besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering op basis van uw persoonsgegevens bij het nemen van beslissingen met betrekking tot het aangaan van een kredietovereenkomst.

Klacht indienen

Ben u van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? We helpen u  graag. Neem contact op via info@altfin.nl. Als het niet lukt om er samen uit te komen, dan is het ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten betrokkenen

Conform AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. U heeft het recht om op verzoek inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en deze indien nodig te corrigeren of te laten verwijderen. Naast het recht op inzage, correctie en verwijdering heeft u tevens de mogelijkheid om ons te verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en kunt u bezwaar maken tegen verwerkingen indien u het niet eens bent met de specifieke verwerking. Daarnaast bestaat in bepaalde situaties de optie om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen. Dit recht houdt in dat u ons kunt vragen om gegevens over te dragen aan uzelf of aan een andere organisatie. Ten aanzien van het recht om verzoeken uw gegevens te verwijderen, kunnen we hier niet altijd aan voldoen. Bijvoorbeeld indien de verwerking van uw gegevens nog noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen, juridische claims,  of zakelijke behoeften. Als we niet aan een verwijderingsverzoek kunnen voldoen, zullen we duidelijk uitleggen waarom.

Wijzigen van deze privacyverklaring

De tekst van deze privacyverklaring kan te allen tijde worden aangepast. De wijziging kondigen wij via onze website aan. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 augustus 2023.

AltFin B.V., gevestigd aan Zuid Hollandlaan 7 2596AL Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://www.altfin.nl/ 

Zuid Hollandlaan 7 2596AL Den Haag 

+31 (0)85 078 3200